Spełniamy marzenia od 24 lat | 1999-2023
Dla firm Aktywacja

Regulamin

We take your privacy and security very seriously. Users agree to their information being held and processed in accordance with GDPR. Specifically; personally identifiable data will only be used for the purposes of this platform by us and any appointed Data Sub-Processor. Data may be transferred out of the EEA, data will be safely deleted within a reasonable time once our relationship with you has come to an end. Click here to learn more about your rights under GDPR, including data rectification, erasure, processing and lodging a complaint. By signing up or logging in and/or continuing to use our website you are are accepting and opting-in to our privacy & security policy and our terms of service.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z poniższym regulaminem. Postanowienia te określają zakres naszej odpowiedzialności w odniesieniu do wszystkich sprzedawanych i realizowanych przeżyć, towarów i usług. Warunki niniejszego regulaminu nie ograniczają ani nie naruszają praw ustawowych. Dokonanie zakupu na stronie Golden Moments oznacza akceptację poniższych warunków.

Nasze przeżycia
Golden Moments informuje, że świadczone usługi i oferowane przeżycia nabywane są od niezależnych dostawców, którzy w żaden sposób nie są związani z firma Golden Moments, ani jej partnerami. Wybieramy jedynie sprawdzonych i rzetelnych dostawców, jednak Golden Moments nie ma prawa do kontroli ich działalności. Z tego powodu Golden Moments oraz jego agenci i pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia, nieszczęśliwe wypadki, niedogodności, dodatkowe koszty, nieprawidłowości, uszkodzenia ciała, śmierć oraz uszkodzenie mienia spowodowane działaniem lub zaniedbaniem firmy świadczącej daną usługę. Co za tym idzie, Golden Moments nie ponosi odpowiedzialności za żadne zaniedbanie, umyślne działanie bądź zaniechanie działania przez taka osobę lub osobę trzecią. Każda z firm dostarczających usługi (przeżycia) podlega przepisom prawa krajowego, w którym usługa jest świadczona i działa zgodnie z własnym regulaminem (dostępnym na życzenie), zaś udział w danym przeżyciu uzależniony jest od akceptacji określonych warunków i zasad, jakie narzuca firma świadcząca daną usługę .

Dodatkowo Golden Moments nie ponosi odpowiedzialności za:
a) żadne wydatki, które nie są w bezpośredni sposób związane z danym przeżyciem, takie jak wydatki ponoszone w drodze do i z miejsca, w którym przeżycie jest realizowane.
b) ryzyko opóźnień, nieprzewidzianych zdarzeń, niedogodności, choroby, uszkodzenia ciała, urazy emocjonalne, śmierć lub uszkodzenie mienia z jakiegokolwiek powodu.
Dlatego zgodnie z prawem, decydując się na udział w danym przeżyciu całkowicie i bezterminowo zwalnia się Golden Moments od wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z udziału w danym przeżyciu. Zgadzam się, że zwolnienie to jest prawnie wiążące mnie, wszystkich członków mojej rodziny, nieletnich towarzyszących mi podczas korzystania z usługi, a także spadkobierców oraz prawnych reprezentantów. Zobowiązuje się przejąć wszelkie ryzyko związane z udziałem w danym przeżyciu, a także zwalniam Golden Moments od wszelkich roszczeń w maksymalnym dozwolonym przez prawo wymiarze.

Firma Golden Moments zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia bądź wyłączenia z udziału w danym doświadczeniu osoby, która w jej ocenie nie spełnia warunków i wymogów niezbędnych do uczestnictwa w danym przeżyciu. Golden Moments zastrzega sobie prawo również do odmówienia udziału w przeżyciu osobie, której zachowanie lub działanie utrudnia realizacje danego przeżycia lub też ogranicza prawa lub radość innych uczestników podczas realizacji usługi. W takim przypadku odpowiedzialność Golden Moments jest ograniczona do zwrotu pieniędzy jedynie za niewykorzystaną część przeżycia.

Opisy przeżyć
Opis każdego przeżycia dostępny na naszej stronie oraz w zakupionych pakietach jest opisem skróconym oraz aktualnym w momencie druku. Jednakże zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia uzasadnionych zmian w programie bez konieczności informowania, w tym prawo do wycofania lub zmiany lokalizacji. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian uczestnik zostanie o nich poinformowany w momencie rezerwacji (jeśli jest wymagana) bądź w późniejszym terminie. W przypadku mało prawdopodobnej awarii technicznej, choroby lub okoliczności znajdujących się poza kontrolą Golden Moments, takich jak np. złe warunki atmosferyczne, zastrzegamy prawo do zastąpienia pewnych części przeżycia bądź do zwrotu części poniesionego kosztu bez wcześniejszego poinformowania. Czas trwania każdego przeżycia podany jest w przybliżeniu i służy jedynie celom informacyjnym. Jeśli nie zaznaczono inaczej, w przeżyciu uczestniczyć będą również inni uczestnicy, co może wiązać się z koniecznością oczekiwania na swoją kolej.

Podarunki spersonalizowane i inne fizyczne przedmioty
W przypadku prezentów takich jak: opakowania na wina czy spersonalizowane butelki wina, możesz nie otrzymać vouchera, a czas dostawy może być różny. Koszty dostawy są zmienne w zależności od typu prezentu, jego wagi i adresu docelowego. Towary spersonalizowane nie podlegają zwrotowi. Przed zakupem prosimy dokładnie zapoznać się z pełnym opisem oraz sprawdzić wszystkie szczegóły dotyczące danego produktu.

Ograniczenia, wymagania i inne ważne informacje
Skrócone informacje dotyczące wymagań, takich jak: stan zdrowia, wiek, waga czy inne ograniczenia, takie jak posiadanie ważnego prawa jazdy itp. można sprawdzić na naszej stronie internetowej i voucherach, można także zadzwonić na naszą infolinię i uzyskać odpowiedzi na wszystkie niezbędne informacje. Szczegółowe informację udostępniane są na życzenie klienta i zostaną zawarte w dokumentach potwierdzających rezerwację. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z zawartymi informacjami. W przeciągu 7 dni od otrzymania zamówienia/zestawu podarunkowego prosimy poinformować nas, gdyby okazało się, że nie spełniają Państwo określonych warunków i restrykcji, które są niezbędne do uczestnictwa w przeżyciu.

Dostępność
Wszystkie oferowane przez nas przeżycia, w większości przypadków, są dostępne. Część z oferowanych usług uzależniona jest od warunków pogodowych. Rezerwacja powinna zostać dokonana co najmniej z 28 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku terminów weekendowych bądź przypadających w okresie sezonowych szczytów, dokonanie rezerwacji może być konieczne z większym wyprzedzeniem. Prosimy nie dokonywać żadnych przedsięwzięć (rezerwacja hotelu, podróż), dopóki nie otrzymają Państwo pisemnego potwierdzenia rezerwacji. Dodatkowo zalecamy ponowne potwierdzenie rezerwacji na 48 godzin przed zaplanowanym terminem.

Anulowanie rezerwacji
W przypadku, kiedy rezerwacja została już dokonana jej anulowanie lub wprowadzenie zmian może wiązać się z poniesieniem przez uczestnika dodatkowych kosztów. Istnieje możliwość objęcia uczestnika ubezpieczaniem pokrywającym koszty rezygnacji. W mało prawdopodobnym przypadku, kiedy firma Golden Moments zmuszona będzie odwołać dane wydarzenie lub jego część, podjęta zostanie próba skontaktowania się z uczestnikiem. Prosimy o podanie numeru telefonu w czasie dokonywania rezerwacji tak, aby w razie potrzeby istniała możliwość skontaktowania się z Państwem. W takim przypadku odpowiedzialność Golden Moments ogranicza się do obowiązku rezerwacji danego wydarzenia lub jego części w innym terminie bądź zwrotu kosztów anulowanej części przeżycia.

Ceny
Podane ceny zawierają podatek VAT i są aktualne w momencie oddawania do druku. Jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany ceny w każdym momencie oraz bez wcześniejszego uprzedzenia. Jeśli cena uległa zmianie zostaniesz o tym poinformowany podczas składania zamówienia. Należy pamiętać, że wysyłka vouchera nastąpi dopiero po uregulowaniu całej należnej kwoty. Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia w wysyłkach voucherów bądź innych przedmiotów w sytuacji, kiedy płatność kartą kredytową została odrzucona lub kiedy nie otrzymaliśmy czeku. Wszystkie podane ceny obejmują koszt udziału w danym przeżyciu dla jednej osoby chyba, że wyraźnie zaznaczono inaczej (zwrot „dla dwojga” w nazwie produktu)

Płatność
Akceptujemy płatności wszystkimi najważniejszymi kartami kredytowymi i debetowymi (z wyjątkiem Solo, Diners i Visa Electron). W przypadku płatności kartą kredytową pobierana jest 3% opłata pokrywająca dodatkowe koszty, które musimy ponieść. Płatności gotówką można dokonać wyłącznie osobiście w jednym z naszych biur, gdzie otrzymacie Państwo pisemne pokwitowanie. Prosimy nie wysyłać gotówki pocztą. Prosimy pamiętać, iż nie możemy podać daty wysyłki podarunku, ani vouchera dopóki zapłata nie zostanie zaksięgowana.

Dostawa pocztą & e-mail
Wszystkie Vouchery zamówione przed godziną 16 wysyłane są jeszcze tego samego dnia. Prosimy uważnie podawać adres e-mail, na który przesłany zostanie voucher oraz dodanie domeny goldenmoments.com do listy bezpiecznych nadawców. W przypadku, jeśli nie otrzymacie Państwo vouchera przed skontaktowaniem się z nami w celu jego darmowej wymiany, prosimy sprawdzić folder spam oraz otrzymaną przesyłkę pocztową. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty oraz pomyłki spowodowane nie doręczeniem przesyłki. Po otrzymaniu przesyłki z voucherem prosimy o dokładne sprawdzenie wszelkich zawartych w nim informacji. Jeśli znajdziesz jakiekolwiek błędy bądź masz wątpliwości co do zawartych informacji dotyczących przeżycia poinformuj nas o tym przed datą rezerwacji lub w przeciągu siedmiu dni, w zależności co nastąpi szybciej.

Termin ważności
Termin ważności voucherów, w których data przeżycia nie jest z góry określona, jest szczegółowo podany na otrzymanym voucherze. Jeśli odbiorca nie jest w stanie uczestniczyć w danym przeżyciu przed upływem podanej daty, istnieje możliwość przedłużenia terminu ważności o kolejne 9 miesięcy pod warunkiem, iż poinformujesz nas o tym co najmniej 28 dni przed upływem terminu znajdującego się na voucherze. Za przedłużenie vouchera pobierana jest opłata w wysokości 122,20 zł + koszty pokrywające ewentualny wzrost ceny przeżycia wraz z kosztem wystawienia nowego vouchera. Vouchery z przedłużonym terminem ważności nie podlegają zwrotowi. Jeśli termin ważności vouchera upłynął istnieje możliwość jego ponownej aktywacji w cenie 169 zł + koszty pokrywające ewentualny wzrost ceny przeżycia.

Wymiana
Termin ważności voucherów, w których data przeżycia nie jest z góry określona podlegają jednokrotnej wymianie na inne przeżycie znajdujące się w naszej ofercie, pod warunkiem zgłoszenia takiej chęci przed upływem terminu ważności. Jeśli nowe przeżycie oferowane jest w wyższej cenie, niż wartość usługi wykupionej pierwotnie wymagana będzie dopłata różnicy w cenie. W przypadku, kiedy cena nowo wybranego przeżycia jest niższa niż pierwotnego kwota stanowiąca różnicę w cenie zostanie zablokowana na koncie i będzie można wykorzystać ją przy zakupie kolejnego przeżycia. Wymienione Vouchery nie podlegają zwrotowi.

Vouchery
Ze względów bezpieczeństwa każdy voucher wystawiony bez danych uczestnika musi zostać zwrócony przed dokonaniem rezerwacji lub wymiany. Golden Moments nie ponosi odpowiedzialności za zagubione vouchery.

Rezerwacja daty przeżycia
Za wyjątkiem przypadków, w których określenie daty przeżycia wymagane jest z góry nasze vouchery mogą zostać zrealizowane w dowolnym terminie do określonej na voucherze daty ważności. Po dokonaniu rezerwacji nie jest możliwe dokonanie wymiany ani zwrotu przeżycia. Dokumenty potwierdzające wraz z numerem aktywacji biletu zostaną przesłane w celu potwierdzenia rezerwacji. Prosimy o szczegółowe przeczytanie otrzymanych dokumentów i poinformowanie nas, jeśli jakieś dane wymagają zmiany. Jeśli potwierdzenie rezerwacji nie zostanie dostarczone w terminie 14 dni prosimy o kontakt. W przypadku, kiedy uczestnik nie dokonał rezerwacji voucher uważany jest za niezrealizowany.

Zwrot kosztów
Istnieje możliwość otrzymania zwrotu 100% ceny pomniejszonej o koszty wysyłki i pakowania w przeciągu 14 dni roboczych od otrzymania przesyłki. Dotyczy to niewykorzystanych voucherów kupionych w Golden Moments, których termin ważności nie upłynął. Wymagane jest pisemne (pocztą lub poprzez e-mail) zgłoszenie chęci zwrotu vouchera. Po upływie 7 dni zwrot vouchera podlega opłacie w wysokości 25% wartości vouchera, której minimalna wysokość to 15 zł. Zwroty dokonywane są na rzecz osoby, która dokonała zakupu, a w przypadku zapłaty kartą kredytową lub z wykorzystaniem Paypal pieniądze zwracane są na to samo konto.

W dniu realizacji przeżycia
Jeśli masz jakieś problemy bądź uwagi podczas realizacji przeżycia prosimy o jak najszybsze zgłoszenie ich do organizatora, aby możliwe było natychmiastowe ich rozwiązanie. Zachęcamy do informowania o wszelkich wątpliwościach natychmiast, zamiast składania reklamacji po powrocie. Inną możliwością jest kontakt z biurem obsługi klienta na adres email info@goldenmoments.pl. Wszelkie skargi rozpatrujemy bardzo dokładnie. Jeśli rozwiązanie problemu zaproponowane w dniu przeżycia nie jest dla Ciebie satysfakcjonujące prosimy o złożenie reklamacji na piśmie i zawarcie wszelkich szczegółów wraz z numerem rezerwacji. Reklamacje prosimy przesłać na adres email info@goldenmoments.pl. Na wnikliwe zbadanie problemu i odpowiedź potrzebujemy do 28 dni.

Programy lojalnościowe, punkty i nagrody
Przystępując do programu lojalnościowego i zbierając punkty akceptowane przez Golden Moments zgadzasz się na poniższe warunki. Emitent zastrzega sobie prawo do dodawania, modyfikowania, usuwania lub dokonywania innych zmian dotyczących wszystkich przepisów, procedur, warunków, korzyści, nagród i etapów nagradzania związanych z programem lojalnościowym wedle własnego uznania, bez konieczności informowania o tym fakcie nawet, jeśli zmiany mają wpływ na wartość punktów i nagród, również zgromadzonych dotychczas. Członkowie nie mogą posiadać, ani gromadzić punktów na kilku kontach jednocześnie. Jeśli wystawca stwierdzi uzasadnione podejrzenie wystąpienia oszustwa, kradzieży bądź nieuczciwości, członkostwo może zostać zakończone a zgromadzone punkty anulowane. Punkty mogą być sprzedawane, przenoszone oraz wymieniane wyłącznie przez emitenta, a naruszenie tej zasady spowoduje anulowanie punktów. Jeśli nie zaznaczono inaczej nagrody nie mogą być łączone z żadnymi innymi promocjami, rabatami ani zwrotami pieniężnymi.

Osoby niepełnosprawne
Golden Moments zaprasza do udziału w oferowanych przeżyciach również osoby niepełnosprawne (choć zdajemy sobie sprawę, iż udział w niektórych przeżyciach ze względów technicznych i organizacyjnych nie jest możliwy). Podejmiemy wszelkie starania, aby umożliwić naszym niepełnosprawnym klientom udział w oferowanych przeżyciach. Aby było to możliwe prosimy poinformować o niepełnosprawności podczas składania zamówienia. Pozwoli to nam podjąć niezbędne kroki, aby umożliwić korzystanie z naszych usług także osobom niepełnosprawnym.

Zdjęcia ilustrujące przeżycia
Zdjęcia wykorzystane na naszej stronie oraz w materiałach drukowanych służą jedynie do celów informacyjnych. Maszyny, pojazdy, statki, zwierzęta oraz otoczenie różnią się w zależności od lokalizacji, więc użyte zdjęcia mogą nie odzwierciedlać rzeczywistego obrazu miejsca, w którym odbywa się dane przeżycie. Golden Moments zastrzega sobie prawo do wykonywania dokumentacji filmowej i fotograficznej podczas wszystkich przeżyć, a także prawo do późniejszego wykorzystania ich w celach promocyjnych i/lub komercyjnych.

Polityka prywatności
Golden Moments jest zarejestrowanym użytkownikiem (licencja numer. Z9017958) i przestrzega wszystkich ośmiu zasad prawidłowej ochrony danych. Zgodnie z nimi dane są przetwarzane rzetelnie i zgodnie z prawem, służą wyłącznie w ograniczonych celach, są odpowiednio zabezpieczone; nie są przechowywane dłużej niż to konieczne; przetwarzane z poszanowaniem praw osobistych, nieprzekazywane poza terytorium UE bez odpowiednich zabezpieczeń.

Logo Golden Moments, aspekt wizualny oraz nazwa Golden Moments Experience Hunters są zarejestrowanymi i chronionymi znakami towarowymi należącymi do Golden Moments International Ltd. (9524297) Zdjęcia, obrazy, układ oraz tekst naszej strony internetowej, broszur, podarunków, pakietów informacyjnych, a także reklamy są chronione prawem autorskim i nie mogą być kopiowane w całości lub części bez zgody Golden Moments.

Nieustannie pracujemy nad poprawą jakości oferowanych przez nas usług. Jeśli masz jakiekolwiek sugestie oraz propozycje zmian bardzo prosimy o kontakt. Napisz do kierownika ds. obsługi klienta lub kliknij tutaj aby się z nami skontaktować.
Czesto Zadawane Pytania
Tutaj można znaleźć pomoc dotyczącą wymiany, uaktualnienia Vouchera, terminów dostaw, możliwości zabrania widzów , sprzedaży korporacyjnej i wielu innych. FAQs
Opinie
Jazda Quadem Ach, co doświadczenie! Mój mąż prawie umarł, ale dobrze się bawiliśmy. Polecam go. Ola

Nasi partnerzy
Pomoc online
Cześć
mam na imię Ola, czy masz problemy ze znalezieniem tego czego szukasz?..